Voordeelsontneming

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In dit boek worden zowel de toepassingsvoorwaarden als het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (art. 42 lid 3 e.v. Sw.), kortweg voordeelsontneming genoemd, onder de loep genomen.Daar de wetgever de voordeelsontneming beschouwt als een straf, is het logisch dat

het gros van de thans geldende rechtsgevolgen punitief gekleurd is. In dit boek wordt nagegaan of al deze rechtsgevolgen wel degelijk in overeenstemming zijn met de ratio legis van de voordeelsontneming, m.n. dat criminaliteit niet mag lonen. Zo onderzoekt de auteur of de voordeelsontneming nu werkelijk een straf, dan wel een beveiligingsmaatregel, een bijzondere modaliteit van de teruggave, een wijze van schadevergoeding of een sanctie sui generis is, waarbij zij steeds de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als toetssteen gebruikt. Bij de ontrafeling van het juridisch regime van de voordeelsontneming komen de volgende topics aan bod: werking van de strafwet in de tijd; facultatief karakter en vordering van het openbaar ministerie; misdrijven waarop de voordeelsontneming van toepassing is; voorwerp van de voordeelsontneming; waardering van de vermogensvoordelen; voordeelsontneming en de derde; bewijslast m.b.t. de herkomst van de vermogensvoordelen; bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen; tenuitvoerlegging van de voordeelsontneming.De studie van de juridische aard van de voordeelsontneming is op zich interessant, omdat ze de mogelijkheid biedt vele twistpunten te beslechten, zoals b.v. de toepasselijkheid van de voordeelsontneming t.a.v. derden, de waardering van de vermogensvoordelen en de toepassing van het ne bis in idem-principe in geval van samenloop met andere vormen van bestraffing. Een aantal recente nationale en internationale ontwikkelingen maakt trouwens dit onderwerp bijzonder actueel.
Joëlle ROZIE (Antwerpen, 1974) is licentiaat in de rechten (V.U.Brussel, 1997). Zij was van 1997 tot 2001 advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij is eveneens werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel: eerst als assistent straf- en strafprocesrecht, vervolgens als doctor-assistent in dezelfde vakdomeinen. Dit boek is gebaseerd op het doctoraal proefschrift dat zij, onder promotorschap van Prof. Dr. Alain De Nauw, op 24 september 2004 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Brussel mocht verdedigen.

Druk
1
Datum
februari 2005
ISBN
9789050954358
Aantal pagina's
507
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 117.92 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 117.92 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten