Inloggen

Themis 85 - Personen- en familierecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In een eerste bijdrage worden de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof besproken waarbij bepalingen van het afstammingsrecht, die gewijzigd werden door de wet van 1 juli 2006, strijdig bevonden worden met de Grondwet. Hierbij wordt telkens ingegaan op de gevolgen van deze arresten voor de rechtspraktijk. Er wordt tevens aandacht besteed aan de rechtspraak van de hoven van beroep in de periode 2011-2013 inzake enkele bijzondere aspecten van het afstammingsrecht.
Het volgende thema dat aan bod komt is het onderhoudsgeld tussen echtgenoten en tussen ex-echtgenoten. In deze bijdrage gaat men in op de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters inzake de onderhoudsaanspraken zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, in het bijzonder betreffende de begrotingscriteria.
Een derde bijdrage handelt over de schuldvorderingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden en beoogt

Inhoud

0 resultaten Pagina