Inloggen

Themis 98 - Personen- en familierecht

Uitgever: die Keure / la Charte
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het Personen- en Familierecht is voortdurend onderhevig aan talrijke en ingrijpende wijzigingen en evoluties. Op de Themis-vormingsdagen besteden wij dan ook de nodige aandacht aan de wijzigingen van de afgelopen jaren.
Sinds 2014 heeft het Grondwettelijk Hof opnieuw talrijke arresten geveld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid van tal van bepalingen van de afstammingswet 2006 in vraag werd gesteld. Wij analyseren in een eerste bijdrage deze rechtspraak alsook (vaak onuitgegeven) rechtspraak inzake afstamming van het Hof van Cassatie en van de feitenrechters sinds 2014.
Bij het volgende thema worden in de eerste plaats de wetswijzigingen toegelicht die van belang zijn voor de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten. Vervolgens wordt recente rechtspraak inzake de onderhoudsuitkering op grond van artikel 301 BW van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie besproken.
De derde lezing beoogt de actuele ontwikkelingen van het samenwoningsrecht te belichten en te

Inhoud

0 resultaten Pagina