Vennootschapsbelasting doorgelicht. Een inzichtelijk handboek

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Dit boek is niet alleen een leerboek vennootschapsbelasting, maar ook een praktijkboek en een boek dat duiding biedt bij de technieken en concepten eigen aan de vennootschapsbelasting.
Dit boek laat de lezer delen in de vele jaren praktijk- en doceerervaring van de auteur.
Het opzet van het boek

is niet encyclopedisch. Het werk richt zich voornamelijk op de basisprincipes en de systematiek van de vennootschapsbelasting om tot een begripsvolle benadering van de materie te komen.
Bijzonder is het gebruik van "referentiekaders". Doorheen het boek worden, telkens na een meer klassieke bespreking van een onderwerp, praktisch gerichte "referentiekaders" ingevoegd. Soms gaan deze in op een concreet probleem waarbij het denkpatroon wordt aangereikt om te komen tot een correcte toepassing van de vennootschapsbelasting. Op andere plaatsen geven deze "referentiekaders" dan weer een dwarsdoorsnede van de vennootschapsbelasting. Daarbij wordt voor de gekozen onderwerpen het referentiekader uiteengezet dat ik voor mezelf ontwikkelde in het kader van mijn praktijkbeoefening en bij het geven van opleiding ter zake.
Dit is een aan evolutie onderhevig handboek. Een tweejaarlijkse actualisering ervan wordt in het vooruitzicht gesteld. De verwachting is dat bij elke actualisering, naast het inhoudelijk updaten in functie van de ontwikkelingen op het vlak van wetgeving, rechtspraak en rulingpraktijk, onderdelen zullen worden hernomen en een aantal topics nader zullen worden uitgewerkt. Ten gevolge van de zgn. hervorming van de vennootschapsbelasting vervat in het "Zomerakkoord" van 2017 omvatte de voorgaande editie een grondige herschrijving van grote delen van het handboek. Deze vierde editie werd aangevuld met de nadere inzichten en recente bevindingen met betrekking tot die hervorming van de vennootschapsbelasting. Tevens werden de aanpassingen in het Wetboek Inkomstenbelastingen verwerkt die noodzakelijk, nodig of nuttig waren ten gevolge van de vernieuwing van het vennootschapsrecht. Deze had met name tot gevolg dat verschillende definities in het WIB dienden te worden opgenomen omdat deze in het Wetboek Vennootschappen wegvielen. Deze aanpassingen leidden tot een verdergaande autonomisering van de vennootschapsbelasting ten opzichte van het vennootschapsrecht.
De indeling gehanteerd in dit handboek is eerder klassiek. De vennootschapsbelasting wordt behandeld met oog voor het toepassingsgebied, de belastbare grondslag, de tarieven en de belastingberekening. Een hoofdstuk over reorganisaties sluit het geheel af.
Aan het begin van de uiteenzetting wordt even ingegaan op de nieuwe algemene antimisbruikbepaling vervat in artikel 344, § 1 WIB. Immers, telkens wanneer in dit boek een aanzet wordt gegeven tot, of een toelichting wordt geboden bij, methoden van fiscale organisatie of planning die zich in de praktijk aandienen, zal de toelaatbaarheid ervan getoetst moeten worden aan de nieuwe antimisbruikbepaling. Of nog: een van de doelstellingen van het handboek is de lezer een denkpatroon en methodologie aan te reiken die hem/haar in staat moet stellen om de meest complexe vraagstukken inzake de vennootschapsbelasting aan te gaan. Bij een dergelijke benadering is het passend dat het alles beïnvloedende karakter van de algemene antimisbruikbepaling mee onder ogen wordt gezien.
Bijzondere aandacht gaat in dit voorwoord naar de onmisbare bijdrage van mevrouw Marjan Felis bij het tot stand komen van dit werk. Zij heeft de essentie van de basistekst voor de eerste editie van dit handboek uitgeschreven op grond van mijn colleges vennootschapsbelasting en de daarbij gehanteerde slides, maar ook op grond van haar inzichten en kennis vergaard in de loop van een succesrijke loopbaan in de fiscaliteit. Kort na het afronden van dit omvangrijke werk is Marjan ons ontvallen ten gevolge van een zware ziekte. Zonder haar inzet en haar inhoudelijke bijdrage was de eerste editie van dit handboek niet tot stand gekomen.
In deze vierde uitgave werden de ontwikkelingen bijgehouden tot 31 juli 2020. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Ward Willems, assistent fiscaal recht KU Leuven, en Maxim Wuyts, advocaat, die wat de derde en de vierde editie betreft een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

Druk
1
Datum
oktober 2020
ISBN
9789048639847
Aantal pagina's
406
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 74.53 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 74.53 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten