Inloggen

De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Zowel rechtshistorisch als rechtsvergelijkend lijkt het Belgische, evenals het Franse rechtsstelsel inzake de overdracht van zakelijke rechten op roerende lichamelijke goederen een unieke positie in te nemen: de louter verbintenisrechtelijke overeenkomst bewerkstelligt de overdracht van een zakelijk recht (art. 1138 BW). Daaraan wordt door de wetgever enigszins afbreuk gedaan voor de hypothese van een verkoop onder beding van eigendomsvoorbehoud, waarbij de verbintenisrechtelijke overeenkomst en de overdracht van elkaar worden gescheiden. Hetzelfde geldt voor de hypothese van een dubbele verkoop waarbij de voorkeur wordt gegeven aan diegene die als eerste in het werkelijke bezit van het goed wordt gesteld, mits hij te goeder trouw is (art. 1141 BW). De auteur onderzoekt in hoeverre naar Belgisch recht (nog steeds) een afzonderlijke leveringshandeling is vereist voor de overdracht van roerende lichamelijke goederen en waaruit die leveringshandeling desgevallend bestaat: een feitelijke

Inhoud

0 resultaten Pagina