In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kreeg in 2013 de opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen om te bestuderen hoe het Vlaamse beleid zich verhoudt tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit VN-Verdrag van 2006 zal fungeren als toetssteen ten aanzien

van het Vlaamse beleid inzake personen met een handicap.
Het is de doelstelling van deze studie om de hiaten in het beleid aan te tonen en elementen aan te reiken voor de toekomstige beleidsagenda. In een eerste fase lag de klemtoon van het onderzoek voornamelijk op het verrichten van een uitgebreid literatuuronderzoek en het bestuderen van nationale, Europese en internationale rechtspraak. Het gevoerde onderzoek mondde uit in diverse publicaties.In een volgende fase van het onderzoek werden bepaalde topics grondig onderzocht en getoetst aan de principes van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De focus lag op drie concrete onderzoeksthema's. Vooreerst de rechten van leerlingen met een handicap in het lager, secundair en hoger onderwijs. Het betreft in hoofdlijn de implementatie van het M-decreet, dat een inclusief onderwijslandschap als doel heeft. In de tweede plaats worden de consequenties van de toekenning van subjectieve rechten aan personen met een beperking onderzocht, zoals de gerechtelijke procedures tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om zorg af te dwingen.Als laatste topic wordt onderzoek gedaan naar de positieve actie en streefcijfers inzake de tewerkstelling van personen met een beperking bij de Vlaamse overheid.

Druk
1
Datum
november 2017
ISBN
9789400009059
Aantal pagina's
457
Website uitgever
Prijs gedrukt exemplaar
€ 0.00 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten