Vademecum vennootschapsbelasting 2021

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting: Het werk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze meer

bedrijfseconomische aanpak leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht).
Een toegankelijk en uiterst volledig werkinstrument voor uw praktijk:Deze benadering met het schema van de resultatenrekening als leidraad geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting. Door deze rode draad blijft de materie ook overzichtelijk en vlot toegankelijk.
Praktijkgericht: Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken. Actueel: De hervorming van de vennootschapsbelasting welke gefaseerd in werking trad bevat maatregelen zoals de groepsbijdrageregeling en de interestaftrekbeperking op basis van de EBITDA die reeds vorig aanslagjaar van kracht werden maar daarnaast ook maatregelen die pas relevant zijn vanaf aanslagjaar 2021 zoals de verdere tariefdaling, het mobiliseren van vrijgestelde reserves , de verduidelijkingen omtrent de begrippen "markrente" en "geldlening" en de gewijzigde fiscale behandeling van auto- en brandstofkosten. Ook de andere wijzigingen ontsnappen niet aan de aandacht, zoals de opheffing van het degressief afschrijvingsstelsel, de uitbreiding van de prorateringsverplichting tot kmo's, de afschaffing van talrijke economische vrijstellingen en de kostenaftrek tot 120 %, de strengere regels inzake de verrekening van verliezen geleden in vaste inrichtingen. Ook de doorwerking van het boekhoudrecht en de bindende kracht van de jaarrekening voor de fiscale winstbepaling werden recent als principes verankerd in de wet. Tot slot worden de tijdelijke Covid19-herstelmaatregelen inzake vennootschapsbelasting in een apart hoofdstuk uit de doeken gedaan zoals de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit, de wederopbouwreserve, de vrijstelling van vergoedingen toegekend door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten, de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek. Uiteraard houdt ook de editie 2021 rekening met de meest relevante ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak en de nieuwe relevante adviezen van de CBN.
Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting. Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie geniet een blijvende abonnementskorting van 15% op elke editie. Contacteer mail@intersentia.be
Claude Chevalier is licentiaat in de rechten en was tot eind 2020 praktijkassistent aan de UGent.

Druk
1
Datum
juni 2021
ISBN
9789400013735
Aantal pagina's
1770
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 221.70 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 221.70 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten