Inloggen

Marchés et Contrats publics/ Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten

Uitgever: Larcier
Taal: Frans
  • Beschrijving
  • Details
  • Redactie
  • Website uitgever

Het jaar 2016 is een cruciaal jaar voor overheidsopdrachten met de omzetting van de Europese richtlijnen 2014/24 voor de traditionele sectoren en 2014/25 voor de sectoren op het gebied van water, energie, vervoer en postdiensten.

Veel punten werden gewijzigd, en dit, met meerdere doelstellingen: de overheidsopdrachten te vereenvoudigen, toegang van de KMO tot overheidsopdrachten te bevorderen en aan te sturen tot groene aankoop, maatschappelijk verantwoord en innovatief.

Het is in deze context dat de aanbestedende diensten en ondernemingen (inschrijvers, aannemers, etc. ...) snel de nieuwe juridische teksten zullen moeten assimileren, deze integreren en ermee rekening houden. Ook zullen ze  hun modelcontracten en procedurele handelingen moeten aanpassen.

Vandaar de noodzaak aan een monitoring tool:

Overheidsopdrachten en -overeenkomsten & Marchés et contrats publics het enige tijdschrift dat 4 x per jaar de actualiteit inzake wetgeving en rechtspraak van de openbare aanbesteding ontsluit en becommentarieert

OOO-MCP is een meertalig tijdschrift volledig gewijd aan overheidopdrachten en -overeenkomsten.

Het wordt samengesteld door specialisten ten behoeve van de actoren op het terrein (openbare besturen en bedrijven).

Het beoogt zowel de praktijk als de theorie, waarbij in synthetische vorm praktische informatie wordt aangeboden, alsook multidisciplinaire doctineartikelen.

Daarnaast  zijn beknopte en praktische factsheets voorzien, gewijd aan verschillende onderwerpen: sociale dumping, UEA (= Uniform Europees Aanbestedingsdocument), self cleaning, onvoorziene omstandigheid,  innovatie partnerschap, past performance, professionele fout (als oorzaak van uitsluiting ), gebruikmaken van een derde partij (selectie), de wijze van evaluatie, forfait, levenscycluskosten, aankoop- en opdrachtencentrale, gemengde opdracht, proportionaliteit, belangenconflicten, prijsherziening, contractuele ontwrichting, vertrouwelijkheid, juridische diensten, financiële diensten, speciale diensten, research en development afdeling, kaderovereenkomst, ...

De volgende noodzakelijke informatie is driemaandelijks raadpleegbaar:

  • Nieuwigheden qua wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in synthesevorm;
  • Overzichten van rechtspraak betreffende de Europese rechtscolleges (Ger. en HvJ), betreffende de gewone rechtscolleges en de Raad van State in België, alsook het recht van de ons omringende landen (Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk);
  • Doctrineartikelen, die multidisciplinair kunnen zijn of betrekking hebben op bijzondere problemen;
  • Noten onder bepaalde rechtspraak (Case Report);
  • Een rubriek gewijd aan praktische vragen onder de vorm van een commentaar, de analyse van clausules of van contractuele documenten.


Inhoud

0 Andere resultaten in de overige 0 tijdschriften en 0 boeken op Jurisquare.
0 resultaten Pagina