Leuvense staatsrechtelijke standpunten 2

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

"Er is geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en de uitvoerende macht." Voor Montesquieu was de evenwichtige spreiding van de staatsmachten een graadmeter voor de vrijheid van de burgers. Het principe van de scheiding der machten is dan ook uitgegroeid tot de

grondgedachte van het constitutionalisme. Toch is de machtenscheiding geen rustig bezit. Wanneer, zoals in de Fortis-zaak, de scheiding der machten onder druk komt te staan, blijken de meningen over de precieze inhoud van het beginsel immers sterk verdeeld.
Naar aanleiding van de Fortis-zaak en een aantal andere recente juridische ontwikkelingen, heeft het Instituut voor Constitutioneel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven besloten om het tweede volume van haar reeks "Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten" aan dit thema te wijden. Deze reeks, die in 2008 boven de doopvont werd gehouden, wil niet alleen op beschrijvende wijze becommentariëren, maar ook met duidelijke juridische opinies een bijdrage leveren aan het publieke debat.
De thema's die in deze bundel aan bod komen zijn zeer divers. Vooreerst zijn er een aantal inleidende (André Alen) en rechtshistorische (Jan Clement en Mieke Van de Putte, Philippe Gérard) bijdragen over het grondwettelijk beginsel van de scheiding der machten. Vervolgens besteden we uiteraard heel wat aandacht aan de gebeurtenissen in de Fortis-zaak: de contacten tussen politici, magistraten en advocaten in de aanloop van het arrest van het Brusselse Hof van Beroep, de brief van de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie aan de Kamervoorzitter en de samenloop van een parlementair onderzoek, een gerechtelijk onderzoek en een onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie over dezelfde feiten (Frank Meersschaut). Voorts staan we stil bij de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die de constitutioneel verankerde machtsevenwichten in de lidstaten bedreigt (Elke Cloots). Een laatste thema dat uitgebreid wordt belicht, betreft de politieke gevolgen van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en, meer algemeen, de verhouding tussen de rechter en de wetgevende macht (Stefan Sottiaux, Jan Theunis en Willem Verrijdt).

Edition
1
Date
janvier 2010
ISBN
9789048605651
Nombre de pages
384
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 80.19 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 80.19 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats