De rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging / Le statut juridique du personnel des services publics en ...

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

In de publieke sector zijn meer dan 1 miljoen personeelsleden actief, niet alleen in statutair dienstverband benoemde ambtenaren, maar ook contractanten. Dit leidt ertoe dat regels uit het bestuursrecht en het arbeidsrecht vaak door elkaar lopen, wat aanleiding geeft tot tal van rechtsvragen.

Het

eerste deel van dit boek is gewijd aan een aantal actuele topics op het vlak van de individuele arbeidsverhoudingen de lege lata. In hoeverre werken de beginselen van behoorlijk bestuur door, zowel in de statutaire als in de contractuele arbeidsverhoudingen? Waar ligt de grens als het vraagstuk van de eenzijdige wijziging van de individuele arbeidsvoorwaarden aan de orde is? Ziet iemand door de bomen het bos nog indien de samenloop van de verschillende arbeidsongeschiktheidscircuits van de ambtenaren onder de loep worden genomen? Welke rechtscolleges zijn bevoegd bij conflicten in personele aangelegenheden in de publieke sector? Wat is de invloed van het Europees recht op het 'ambtenarenstatuut'?

Het tweede deel staat in het teken van de collectieve arbeidsverhoudingen de lege ferenda. Komen aan bod
- de techniek van de sociale bemiddeling in de publieke sector;
- de representativiteit van de werkgevers- en werknemersorganisaties in het raam van het vakbondsstatuut;
- bindende collectieve akkoorden in de publieke sector.

*** *** ***

Le secteur public occupe plus d'1 million d'agents, statutaires et contractuels. La nécessité d'appliquer conjointement des règles du droit administratif et du droit du travail suscite de très nombreuses questions.

La première partie de l'ouvrage examine des questions actuelles du droit de la relation individuelle de travail, de lege lata. Dans quelle mesure les principes de bonne administration s'étendent-ils aux relations de travail statutaires et contractuelles? Quelles sont les limites de la modification unilatérale des conditions individuelles de travail? Qui distingue encore le fil rouge, à travers les différents circuits d'incapacité de travail dans la fonction publique? Quelles sont les juridictions compétentes en matière de litiges personnels dans le secteur public? Cette partie s'achève par l'examen de l'influence du droit européen sur le statut de la fonction publique.

La deuxième partie envisage les relations collectives de travail, de lege ferenda. Elle présente, d'abord, la conciliation sociale récemment instaurée dans le secteur public, qu'il peut être difficile de comparer à la conciliation sociale dans le secteur privé. Est ensuite posée la question de la représentativité des organisations des employeurs et des travailleurs dans le cadre du statut syndical. La dernière contribution invite à poursuivre l'exploration de la piste des conventions collectives de travail dans le secteur public.

Edition
1
Date
juin 2015
ISBN
9789048621835
Nombre de pages
339
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 83.96 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 83.96 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats