Collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

Meer dan twintig jaar geleden verscheen in de Algemene reeks van de Administratieve Rechtsbibliotheek de eerste editie van het boek over de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in rechte en in de feiten. Dat dit boek aan een actualisering toe was, hoeft allicht geen betoog. De

wetgeving is op talloze punten gewijzigd, er is een constante stroom aan uitspraken van vooral de Raad van State en ook in de rechtsleer is er een toegenomen aandacht voor diverse facetten van het vakbondsstatuut.

Dit boek is echter veel meer dan een eenvoudige update. Met het oog op een beter begrip van de actuele regeling gaat het dieper in op de voorgeschiedenis. Na een overzicht van de juridische basis wordt het toepassingsgebied geanalyseerd in het licht van het voortdurend wijzigende bestuurlijke landschap. Onderhandeling en overleg blijven de bouwstenen van het vakbondsstatuut waardoor het mogelijk is collectieve afspraken te maken in de publieke sector. Maar waar ligt de grens, ook wat betreft de bevoegdheidsafbakening van de onderscheiden comités? Wat is de evolutie op het vlak van de prerogatieven van de vakbondsafgevaardigden en hun bescherming? Deels los van het vakbondsstatuut, wordt een apart deel gewijd aan de regels in verband met de vakbondspremie.

Vakbonden, ook en misschien vooral in de publieke sector, grijpen steeds frequenter naar het middel van de staking. Dit boek gaat uitgebreid in op de beperkingen van het stakingsrecht en tast de legitimiteit van de opeising af. Verder wordt er stilgestaan bij de contouren van het stakingsrecht in een aantal specifieke sectoren. Nieuw is bovendien dat een kader is gecreëerd voor sociale bemiddeling in de publieke sector.

Hoewel het toepassingsgebied van de Wet Vakbondsstatuut op het eerste gezicht zeer ruim is, bestaan er naast het algemene vakbondsstatuut nog diverse bijzondere regelingen die de collectieve arbeidsverhoudingen beheersen, bijvoorbeeld voor defensie, in de politiediensten, bij de autonome overheidsbedrijven, met het onderwijs als kers op de taart. Anders dan in de oorspronkelijke versie zoomt dit boek ook in op deze bijzondere vakbondsstatuten, net als op de (beperkte) toepassing van de Cao-wet in de publieke sector. De zorgsector vormt op zijn beurt een schoolvoorbeeld van de complexiteit van de sociale dialoog in zijn huidige vorm. Een vergelijkend overzicht zet ten slotte de fundamentele verschillen tussen de regelingen van de (vreedzame) collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke en de particuliere sector in de verf.

Ter afsluiting volgt een lijst van de knelpunten die uit de analyse van de vakbondsstatuten zijn gebleken. De hamvraag is of de regeling(en) van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector niet dringend toe is (zijn) aan een grondige herziening c.q. hervorming, om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van moderne overheidsorganisaties die niet noodzakelijk haaks staan op een versterking van het sociaal overleg.

Edition
1
Date
janvier 2021
ISBN
9789048639908
Nombre de pages
1065
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 187.74 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 187.74 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats