De overdracht van schuldvorderingen

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Dit boek is het resultaat van een doctoraatsstudie, verdedigd op 24 maart 2004 aan de Vrije Universiteit Brussel, over de tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten van schuldvorderingen. De vlotte verhandeling van schuldvorderingen is in België lange tijd belemmerd doordat een overdracht van

schuldvordering slechts uitwerking kon hebben ten aanzien van derden, mits de naleving van stringente, door het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven, formaliteiten. Teneinde tegemoet te komen aan de verzuchtingen van het economische verkeer heeft de wetgever, binnen de sfeer van het handelsrecht, tijdens de voorbije eeuw, stapsgewijs, afwijkingen van het basis-model doorgevoerd, om uiteindelijk, in 1994, over te gaan tot een ingrijpende wijziging van de in het Burgerlijk Wetboek zelf opgenomen regeling. Gelet op laatstvermelde wijziging, kan de bestaansreden van de voor tal van specifieke toepassingsgevallen uitgevaardigde bijzondere regelgeving, die in 1994 ongemoeid is gelaten, in vraag worden gesteld. Het opzet van het onderzoek bestaat erin aan te tonen dat het geheel aan regelgeving dat is uitgewerkt op het vlak van de tegenwerpbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen, wegens zijn diversiteit, complexiteit en voornamelijk wegens de interpretatieproblemen waartoe het op verschillende punten aanleiding geeft, nog steeds onaangepast is aan de noden van de praktijk. Aan de hand van een kritisch onderzoek van, enerzijds, de regeling zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, en, anderzijds, de in het handelsrecht bestaande afwijkende regelingen - o.m. op het vlak van het endossement van de factuur, het consumentenkrediet, de kredietverzekering, de effectisering van schuldvorderingen, de waardepapieren en de herstructurering van ondernemingen - leidt het onderzoek tot het besluit dat de bestaande regelgeving, gelet op het toenemende belang van schuldvorderingen als verhandelbare economische activa, drastisch kan worden vereenvoudigd. De auteur formuleert een aantal praktische aanbevelingen voor de uitwerking van een meer coherente en uniforme regelgeving.
Régine Feltkamp behaalde in 1995 haar licentiaatdiploma rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en in 1997 het diploma van de DES Droit Economique aan de Université Libre de Bruxelles. Zij is wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de Vakgroep voor Economisch Recht van de Vrije Universiteit Brussel, waaraan zij eveneens als assistente verbonden is geweest (1995-2001). Sinds 1998 is zij advocaat aan de balie te Brussel.

Edition
1
Date
mars 2005
ISBN
9789050954334
Nombre de pages
1012
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 183.96 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 183.96 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats