Themis 114 - Actualia gemeenterecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

In de eerste bijdrage wordt onder meer ingegaan op de verschillende wijzen van lokale verzelfstandiging en samenwerking en op de verschillen die het Decreet Lokaal Bestuur tussen die lokale bestuurlijke organisatievormen laat bestaan. Een tweede focus ligt op de privaatrechtelijke invloeden op de

lokale verzelfstandiging en samenwerking (private deelnemers, private rechtsvormen, activiteiten die onder te brengen zijn op een markt, …) en de verhouding tot het gemeentelijk belang. De recente wijzigingen door het Decreet Lokaal Bestuur en een blik over de gewestgrenzen kunnen hierbij niet ontbreken.
Het Decreet Lokaal Bestuur kiest voor een eenduidige politieke en ambtelijke aansturing van gemeenten en OCMW’s. Door de politieke en ambtelijke aansturing van beide rechtspersonen maximaal op elkaar af te stemmen, hoopt de decreetgever het sociaal beleid maximaal te integreren, efficiëntiewinsten toe te laten en tegelijkertijd een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid van de (sociale) dienstverlening te realiseren. In de tweede bijdrage gaat de auteur dan ook dieper in op (de gevolgen van) deze hervormingen.
Dat het lokale besturen toegestaan is samen te werken, is reeds een gekend gegeven. Deze mogelijkheid is verankerd in de Grondwet en de decreetgever gaf er verdere invulling aan. Om lokale besturen toe te laten samen te werken over de gewestgrenzen heen, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gewesten. Maar wat indien lokale besturen over de landsgrenzen heen wensen samen te werken? Kunnen lokale besturen de grens oversteken en welke spelregels zijn desgevallend van toepassing? Deze vragen worden behandeld in de derde bijdrage.
De laatste bijdrage ten slotte overloopt de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State rond het spanningsveld tussen de grondwettelijk gewaarborgde lokale autonomie en het coördinerend of centraliserend optreden van hogere overheden. Daarbij wordt specifiek gefocust op de betekenis van het begrip lokale autonomie voor de negentien Brusselse gemeenten, in het bijzonder in hun verhouding met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Print
1
Date
May 2020
ISBN
9789048638963
Number of pages
117
Publisher website
Online version from
€ 42.45 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 42.45 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results