Vastgoedcontracten en ruimtelijke ordening

Authors:

Publisher: Intersentia

In dit boek wordt voor het eerst in de Belgische rechtsleer de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op de totstandkoming en uitvoering van privaatrechtelijke overeenkomsten in zijn geheel onderzocht. Omdat het er verband mee houdt, komt ook de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het

privaat procesrecht aan bod.
Het boek is opgedeeld in drie delen. Deel I is volledig gewijd aan de informatieverplichtingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: vormen deze informatieverplichtingen een geldigheidsvoorwaarde voor de rechtsgeldige totstandkoming van overeenkomsten? Bereiken zij het doel waarvoor de decreetgever ze invoerde en doorstaan zij de toets aan de acht kenmerken van goede regelgeving? En hoe moet het nu verder met het as-builtattest, dat ruim zes jaar na de invoering nog steeds dode letter is?
Deel II wijdt de auteur aan de invloed van het ruimtelijke-ordeningsrecht op het voorwerp en de oorzaak als geldigheidsvereisten van privaatrechtelijke overeenkomsten: wanneer moet een privaatrechtelijke overeenkomst, omwille van een met het ruimtelijke-ordeningsrecht strijdige toestand, (absoluut) nietig worden verklaard? En wanneer moet, vanuit privaatprocesrechtelijk oogpunt, een vordering bij gebrek aan rechtmatig belang onontvankelijk of ontoelaatbaar verklaard worden? En kan in dit debat aan het ruimtelijke-ordeningsrecht zelf een belangrijke(re) en (meer) doorslaggevende rol toebedeeld worden?
Deel III spitst zich toe op concrete topics m.b.t. de aannemings-, koop- en huurovereenkomsten. Daarin onderzoekt de auteur tal van netelige kwesties: vormt de afwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning een verborgen gebrek? Moet de verhuurder, op grond van zijn leveringsverplichting, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen? enz.
Dit boek vormt een onmisbaar naslagwerk voor elke jurist, specialist of generalist, notaris of magistraat, advocaat of bedrijfsjurist.


2

Print
1
Date
October 2015
ISBN
9789400006669
Number of pages
690
Publisher website
Online version from
€ 150.00 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 150.00 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results