Handboek Verzekeringsrecht

Authors:

Publisher: Intersentia

In dit referentiewerk worden alle facetten van het verzekeringsrecht grondig geanalyseerd: schadeverzekeringen, zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, levensverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten, ... Geen enkel verzekeringsprobleem wordt door de

auteurs uit de weg gegaan: segmentatie, e-commerce, bewijs en interpretatie verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten van de verzekerde en de verzekeraar, medische informatie, premie, verval van recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, looptijd en wijziging tijdens looptijd van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, dekking in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie,... Moeilijke leerstukken zoals de medeverzekering en de herverzekering worden, net als het gedragstoezicht, het producttoezicht, de MIFID, Solvency II enz. helder uitgelegd.
De auteurs plaatsen het verzekeringsrecht in een breder kader en verduidelijken de verbanden met andere rechtstakken zoals het verbintenissen- en contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het familiaal vermogensrecht, het Wetboek Economisch Recht, en - uiteraard - het Europees recht.
Ook de geschillenbeslechting wordt onder de loep genomen. Zo worden onder andere de verjaring in het verzekeringsrecht, de buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading, gedragscodes, de bemiddeling, de bindende partijbeslissing, de IPR-vraagstukken enz. uitvoerig belicht.
De auteurs en editors, een gedreven team van verzekeringsspecialisten, hebben steeds gestreefd naar de grootst mogelijke volledigheid qua rechtspraak en rechtsleer. Hierdoor worden de controverses in rechtspraak en rechtsleer duidelijk benadrukt, en worden steeds de argumenten pro en contra weergegeven. Daarenboven hebben ze alle leerstukken steevast kritisch benaderd en nemen ze een persoonlijk standpunt in.
Dit alles resulteert in een helder overzicht met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, een grondig en alomvattend naslagwerk dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister zeer snel raadpleegbaar is.
Kortom, dit uiterst actuele boek (aangepast aan de Verzekeringswet 2014 en de wetswijziging van 29 juni 2016, evenals aan de nieuwe Toezichtswet van 13 maart 2016) is ook voor ù een onmisbaar naslagwerk!

Print
1
Date
December 2016
ISBN
9789400007710
Number of pages
1152
Publisher website
Online version from
€ 183.96 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 183.96 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results