Internering en toerekeningsvatbaarheid

Authors:

Publisher: Intersentia

Onze maatschappij worstelt al eeuwenlang met de vraag hoe ze moet omgaan met geestesgestoorde daders. De talrijke veroordelingen van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de behandeling van geïnterneerden tonen aan dat deze kwestie steeds actueel blijft.
In het eerste

deel van dit boek geeft de auteur een duidelijke afbakening en omschrijving van de begrippen toerekeningsvatbaarheid en internering. Op basis daarvan schetst ze vervolgens de historische evolutie van de positie van de geestesgestoorde in het strafrecht, om zo tot een goed begrip te komen van de geldende wetgeving betreffende de internering.
In een volgend deel worden de toepassingsvoorwaarden van internering geanalyseerd, met ruime aandacht voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Tevens bespreekt de auteur uitvoerig de rol van het forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek.
Ten slotte formuleert zij een aantal voorstellen om de beoordeling van de geestesgestoorde delinquent, de mensenrechten, de hedendaagse functies van het strafrecht en de doeleinden van strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen.
Naast een bibliografie bevat het boek ook uitgebreide wetten- en rechtspraakregisters.
Katrien Hanoulle is doctor in de rechten en gerechtelijk stagiaire bij het parket van de procureur des Konings te Leuven. Zij is tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Print
1
Date
January 2018
ISBN
9789400008854
Number of pages
570
Publisher website
Online version from
€ 117.92 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 117.92 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results