Log in

Gelijk zijn versus gelijk krijgen

Publisher: Intersentia
Authors:
  • Description
  • Details
  • Website Publisher
Op 10 juli 2008 vaardigde Vlaanderen het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (Gelijkekansendecreet) uit. Dat decreet voerde - alvast op papier - een vrijwel ongeëvenaarde bescherming in tegen discriminatie, vergeleken met de meeste andere Europese landen en regio's. Zo is het toepassingsgebied van het decreet erg ruim en worden vele persoonskenmerken beschermd.Maar werkt het decreet ook in de praktijk? Om dit te achterhalen, liet de Vlaamse overheid het non-discriminatieluik van het decreet evalueren. Begin 2019 werd hiertoe een onderzoeksopdracht uitgeschreven. Dit boek vormt de neerslag van dat onderzoek. Het is opgebouwd rond drie grote delen: een rechtsvergelijkend deel, dat een ruimer kader biedt voor de evaluatie (deel I), een analyse van de rechtspraak op grond van het Gelijkekansendecreet en een evaluatie daarvan (deel II), en een beantwoording van enkele specifieke vragen van de overheid (deel III).

Elke Cloots is

Content

0 results Page