Minderjarigen en hun vermogen

Authors:

Publisher: Intersentia

Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, staan ook in voor het beheer van de goederen van hun minderjarig(e) kind(eren) en treden op als zijn (hun) vertegenwoordiger. Sinds de Voogdijwet van 29 april 2001 moeten de ouders, net zoals de voogd, een machtiging van de vrederechter krijgen om

welbepaalde rechtshandelingen te stellen. Bij de meerderjarigheid zijn de ouders rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben en wat betreft de eigendom alleen van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.In dit werk wordt het wettelijk kader inzake het ouderlijk goederenbeheer en de rekening en verantwoording grondig geanalyseerd en ten behoeve van de praktijk verduidelijkt. In het bijzonder wordt ingegaan op de verschillende machtigingbehoevende handelingen. Er wordt ook stilgestaan bij de pijnpunten die de ouders vandaag ervaren bij het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen. De lezer krijgt een volledig overzicht van de materie, met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine.. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.
Silke Timmermans is studente Master of Laws in het notariaat aan de Universiteit Gent
Dit werk maakt deel uit van de 'Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht'. In geval van intekening op de reeks geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen werken in de 'Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht' bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.

Print
1
Date
May 2021
ISBN
9789400013681
Number of pages
126
Publisher website
Online version from
€ 70.75 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 70.75 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results